.RU

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

Дата07.09.2017өлшемі145.78 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Бекітемін

ҚарМТУ ОжӘЖ проректорі

____________ Егоров В.В.

«_26___»_____04____ 2016ж.


6M070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

(ғылыми және педагогикалық, профильдік)
МАМАНДЫҒЫНЫҢ МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУГЕ АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК КЕШЕНДІ ЕМТИХАНЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ МЕН ТАПСЫРМАЛАРЫ
Құрастырғандар:

т.ғ.к. Томилова Н.И.

доц., т.ғ.к. Попов С.Н.

2016


6M070400 «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету» мамандығының магистратураға түсуге арналған мемлекеттік кешенді емтиханының бағдарламасы
«Алгоритмдеу және программалау негіздері», 4 кредит

Мазмұны


1. Компьютердің программалық құралдары

2. Есептерді алгоритмдеудің негіздері

3. Негізгі процедураларға бағытталған алгоритмдік тілдерде программалау

4. Программаларды компьютерде орындауды ұйымдастыру


«Дискретті математика», 3 кредит

Мазмұны


1. Жиындар теориясының негізгі ұғымдары

2. Математикалық логика элементтері

3. Алгебралық құрылымдар

4. Комбинаторика элементтері

5. Графтар теориясы
«Жүйелік программалау», 3 кредит

Мазмұны


1. Үрдістер және ағындарды басқару

2. Үрдістердің және ағындардың синхронизациясы

3. Жадыны басқару жүйелері

4. Файлдық жүйелерді басқару

5. Динамикалық қосылатын кітапханалар

6. Консольды қосымшаларды программалау

7. Параллельді үрдістер арасындағы деректер алмасу

8. Деректердің асинхронды өңделуі«Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары», 3 кредит

Мазмұны


1. Жабдықтық құралдар классификациясы

2. Әдістер және жабдықтар

3. Жобалау әдістері және бағдарламалардың қмірлік циклы

4. Унифицирленген моделдеу тілі


АЕЖ кафедрасының отырысында қарастырылды

Хаттама № 18 «_25___» 04 2016 ж.

АЕЖ кафедрасының меңгерушісі _________А.Ж.Амиров
АТҚ кафедрасының отырысында келісілді

Хаттама № 18 «_26___» 04 2016 ж.

АЕЖ кафедрасының меңгерушісі _________М.М.Коккоз

«Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні
1. Программалауды автоматтандырудың негіздері. Алгоритмдік тілдер
2. Процедураға бағытталған тілдер және объектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер

3. Программалаудың интеграцияланған жүйелері

4. Алгоритмнің негізгі түсініктері мен қасиеттері

5. Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері, алгоритм схемаларын жасау ережелері

6. Алгоритмдердің құрылымдарының түрлері

7. Оқып үйренетін алгоритмдік тілдің негізгі сипаттамалары

8. Программалау тілінің негізгі ерекшеліктері

9. Тілдің объектілерінің жазылу ережелері

10. Программалау тілінің негізгі түсініктері: алфавит, идентификатор

11. Мәліметтер типтері

12. Тұрақтылар. Айнымалылар. Белгілер

13. Мәліметтер құрылымы

14. Өрнектер. Арифметикалық және логикалық өрнектер

15. Алгоритмдік тілдің операторларын класқа бөлу. Меншіктеу операторы

16. Басқару операторлары

17. Мәліметтерді енгізу-шығаруды ұйымдастыру

18. Программаның құрылымы

19. Препроцессорлар мен директивалар

20. Жолдық мәліметтер

21. Символдық мәліметтерді өңдеудің стандартты функциялары

22. Күрделі типтерді қолдану. Бірөлшемді массивтер мен көрсеткіштер

23. Екіөлшемді массивтер

24. Арифметикалық өрнектер: негізгі функциялар

25. Логикалық операциялар

26. Программаның сызықтық құрылымы, енгізу-шығару операторлары

27. Тармақталған алгоритм, шартты көшу алгоритмі

28. Шартты оператор, құрама операторлар

29. Таңдау операторы

30. Циклдік алгоритм құрылымдарын программалау

31. Цикл операторлары

32. Бірөлшемді массивтермен орындалатын типтік есептер

33. Екіөлшемді массивтермен орындалатын типтік есептер

34. Функциялар. Қолданушы функция

35. Символдық және жолдық мәліметтерді өңдеу

36. Көрметкіштер мен динамикалық жады. Динамикалық жадымен жұмыс істеуді ұйымдастыру жолдары

37. Мәліметтердің динамикалық құрылымы

38. Қолданушы процедурасы мен функциялары

39. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары

40. Модульдік программалау

41. Компьютерде программаларды дайындауға дайындық және орындау сатылары

42. Байланыс редакторы мен транслятордың жұмыс режимі

43. Технологиялық, техникалық қателер, программалық және жүйелік қателер, құжаттар қателері

44. Программаларды орындау барысында жүйенің қателер жайында хабарлары

45. Программаның орындалуы


«Дискретті математика» пәні

1. Жиындар және олардың элементтері.Жиындарды беру тәсілдері.

2. Ішкіжиындар. Олардың түрлері.

3. Жиындарға қолданылатын амалдар

4. Жиындарға қолданылатын амалдар қасиеттері.

5. ∩ қатынасына ∪дистрибутивтіктік қасиетін дәлелдеу .

6. ∪ қатынасына ∩дистрибутивтік қасиетін дәлелдеу.

7. . де Морган заңын дәлелдеңіз

8. . де Морган заңын дәлелдеңіз

9. Эйлер – Венн диаграммасы

10. Тізбектелген жұп. Кортеж. Жиындардың тура көбейтіндісі.

11. Математикалық индукция әдісі.

12. Сәйкестік.

13. Сәйкестік түрлері. Сәйкестікпен жиындар қуаты.

14. Соңғы жиын қуаты. Булеан (тұжырымдамасы). Декарттық көбейту.

15. n жиыны үшін ендіру және шығару формулалары. n=3 болғандағы тұжырым.

16. Комбинаторикадағы қосынды ережесі

17. Комбинаторикадағы көбейту ережесі.

18. Қайталаусыз орын ауыстыру

19. Қайталаумен орын ауыстыру

20. Қайталанусыз орналастыру

21. Қайталаумен орналастыру

22. Қайталанусыз теру

23. Қайталанумен теру

24. Қайталанусыз терудің қасиеті

25. Ньютон биномы.

26. Биномиальді коэффициент қасиеттері. Паскаль үшбұрышы.

27. Бинарлы қатынас түсінігі. N элементтер. Функциялар.

28. Қатынастардың жалпы қасиеттері

29. Бинарлы қатынастар анықтамасы

30. Бинарлық қатынастар беру тәсілдері.

31. Тұжырымдамалар. Логикалық байланыстар.

32. Тұжырымдама логикасының формулалары

33. Тұжырымдама логикасы формулаларының тепе-теңдігі

34. Бульдік функциялар.

35. Бульдік функция логикасының формулары

36. Бульдік формулалардың негізгі тепе-теңдігі

37. Екі айнымалының бульдік функциялары

38. Негізгі және қосымша логикалық операциялары

39. Екіеселік. Екіеселік принципі.

40. Бульдік алгебра (логика алгебрасы). бульдік функцияның толық жүйесі

41. Конъюнкция және конъюнктивті пішін.

42. Дизъюнкция және дизъюнктивті пішін.

43. Бульдік функцияларды дизьюнктивті қалыпты пішінге келтіру алгоритмі

44. Минтермдер.

45. Макстермдер.

46. Граф тісінігі. Графтардың берілу тәсілдері. Графтардың негізгі түрлері.

47. Бағытталмаған графтар. Бастапқы анықтамалар

48. Бағытталмаған графтар. Салмақтық, инциденттілік.

49. Бағытталмаған графтар. Ішкіграфтар.

50. Графтарға қолданылатын амалдар.

51. Бағытталған графтар. Салмақтық, инциденттілік.

52. Бағытталған графтар. Ішкіграфтар.

53. Графтар теңдігі. Изоморфизм.

54. Графтар және бинарлы қатынастар

55. Бағытталмаған графтар маршруты

56. Бағытталмаған графтар байланысы

57. Арақашықтық. Диаметр, радиус, центр.

58. Эйлер циклдары және байланыс. Гамильтон циклы.

59. Бағытталған графтар. Маршруттар.

60. Бағытталған графтар. Байланыс түрлері.
«Жүйелік программалау» пәні

1. Үрдіс және ағын түсініктері. Үрдіс деректерінің басқарылушы құрылымдары.

2. Ағын күйлері. Ағын деректерінің басқарылушы құрылымдары.

3. Ағын контексті. Ағындарды жоспарлау және диспетчерлеу.

4. Ағын приоритеттері.

5. Синхронизация обьектілері және күту функциялары. Ағын синхронизациясының обьектілері.

6. CRITICAL_SECTION объектісі.

7. Мьюгекстер. Семафорлар.

8. Уакиғалар. Бірін – бірі жоққа шығаратын айнымалыларға қатынау.

9. Тығырықтар.

10. Виртуальды жады күйі. Динамикалық үлестірілетін жады.

11. Үймелер. Үймелер жадысын басқару.

12. Файлдық жүйелер. Файлдық жүйелердің функциялары. Файл атрибуттары.

13. Файлдарды және каталогтарды басқару. Файлдық жүйелермен жұмыстар жүргізудің API функциялары.

14. Реестр. Реестрмен жұмыстар жүргізудің API функциялары.

15. Файлдардың жадыда бейнеленуі.

16. Файлдардың жадыда бейнеленуі механизмінің концепциясы.

17. Жадыда бейнеленетін файлдар арқылы үрдістер арасында деректер алмасу.

18. Динамикалық қосылатын кітапханалар. Динамикалық қосылатын кітапханалардың концепциясы.

19. DLL қолдану. DLL динамикалық және статикалық жүктемеленуі. DLL жұмыстар жүргізудің API функциялары.

20. Ағынның локальды жадысы.

21. Процедураларды асинхронды шақыру

22. Үзулер, ерекшеліктер, жүйелік шақырулар.

23. Windows ОЖ үзулер. ерекшеліктер және жүйелік шақыруларды тарату.

24. Ерекшеліктер және олардың өңдеушілері.

25. Үрдістер арасындағы деректер алмасу әдістері. Үрдістер арасындағы байланыстар.

26. Синхронды және асинхронды деректер алмасу.

27. Анонимдік каналдар. Атауы бар каналдар.

28. Пошта жәшіктерінің концепциясы

29. Консольды қосымша құрылымы. Стандартты құрылғылар және консольды енгізу-шығару.

30. Консольмен жұмыстар жүргізудің API функциялары.
«Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары» пәні

1. Қазіргі заман жабдықтық құралдарының енгізгі ерекшеліктері және классификациясы. Программаларды өңдеудің аспаптық құралдарының даму тарихы.

2. Программалық жабдықтықтың (ПЖ) өмірлік циклі. ПЖ өмірлік циклінің сатылары. Үрдістер мен сатылар арасындағы байланыс

3. Мемлекеттік және халықаралық стандарт құжаттарына негізделген жобалаудың құрылымдық және объектілі-бағытталған жолдары және олардың қарым-қатынастары

4. Жобалау әдістері және бағдарламалардың өмірлік циклы

5. Жобалаудың құрылымдық және объектілі-бағытталған жолдары және олардың қарым-қатынастары

6. Объектілі-бағытталған ақпараттық жүйелерді жобалаудың қазіргі заманғы технологиялары

7. Қазіргі заман талабына сай CASE-технологиялар. CASE-құралдарын ендіру және меңгеру технологиялары. CASE-құралдарын бағалау. Қазіргі заман талабына сай CASE-құралдарының сипаттамасы.

8. CASE-құралдарының классификациясы. Құрылымдық түрдегі CASE-жүйелер: BPWin, ERWin

9. PLATINUM BPWin пәндік аймақтарын құжаттау және сипаттаудың графикалық және мәтіндік құралдары. Бизнес-процестерді модельдеу

10. Model Mart- ұжымдық өңдеу кезінде «клиент-сервер», деректер сақтағышы

11. Aris (IDS Scheer) жұмысының функционалды – бағалық талдануы

12. Бағдарламалық инженерия

13. SWEBOK білім ядросы

14. SWEBOK білім аймағы

15. RUP технологиясы, құжатты жобалау саймандары

16. С-талаптары, D-талаптары

17. Модельдеу. Жүйені модельдеу. Жүйенің сөздігін модельдеу этаптары

18. Программаны жобалау барысындағы саймандар жабдықтарының орны мен ролі

19. UML тілінің негізгі элементтері

20. Қолдану нұсқа диаграммаларының графикалық элементтері

21. Қолданудың тиімді нұсқаларының талаптары мен ұсыну спецификациясы

22. Класс диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

23. Қатынастар және олардың диаграмма кластарындағы графикалық бейнеленуі

24. Кооперациялар диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

25. Тізбек диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

26. Қалып-күй диаграмма нотацияларының графикалық элементтері

27. Қалып-күй диаграмма көмегімен параллелді моделдеу мінездемесі

28. Әрекет диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

29. Компоненттер диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

30. Развертывания диаграммасы нотацияларының графикалық элементтері

31. Жобалау паттерндері және олардың UML нотациясында ұсынылуы

32. Құрылымдық деңгейде берілген операцияларға диаграммалар тұрғызу

33. Құрылымдық деңгейде берілген жүйеге диаграммалар ағашын тұрғызу

34. Берілген жүйеге құрылымның SADT моделін тұрғызу

35. Берілген пәндік аймақта қолдану нұсқалары диаграммасын тұрғызу
Әдебиеттер тізімі
«Алгоритмдеу және программалау негіздері» пәні

1. Фаронов В.В. TurboPascal – СПб.:Питер, 2010

2. Фаронов В.В. Турбо Паскаль 7.0. Начальный курс. Учебное пособие. – М.:Нолидж, 2008

3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal 7.0. – Киев: ВЕК+, 2008

4. Федоренко Ю. Алгоритмы и программы на языке программирования. Учебный курс. – СПб:Питер, 2001

5. Гнездилова Г.Г., Капустина Е.И., Селюн М.И. Задачи по Абрамова программированию. – М:Наука, 2008

6. Юркин А.Г. Задачник по программированию. – СПб: Питер, 2002
«Дискретті математика» пәні


 1. Соболева, Т. С. Дискретная математика: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям направлений подготовки "Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы", "Информационная безопасность" - М. : Академия, 2006.

2. Яблонский, С. В. Введение в дискретную математику: учебное пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Прикладная математика" - М. : Высшая школа, 2006.

3. Галушкина, Ю. И. Конспект лекций по дискретной математике с упражнениями и контрольными работами: учебное пособие - М. : Айрис-пресс, 2007.

4. Шапорев, С. Д. Дискретная математика. Курс лекций и практических занятий: учебное пособие для студентов вузов. - СПб. : БХВ - Петербург, 2007.
«Жүйелік программалау» пәні

1. Джонсон М. Харт. Системное программирование в среде Win32. – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001.

2. Джеффри Рихтер. Windows. Создание эффективных Win32- приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows.-СПб., М., Харьков, Минск: “Русская редакция”, “Питер”, 2001 (Серия: для профессионалов).

3. Ал Вильямс. Системное программирование в Windows 2000. – СПб.: Питер, 2001.

4. Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. - СПб.:БХВ-Петербург, 2005.

5. Финогенов К.Г. Win32. Основы программирования. - М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2002.

6. Румянцев П.В. Азбука программирования в Win32 API. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.

7. Румянцев П.В. Работа с файлами в Win32. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.

8. Ганеев Р.М. Проектирование интерфейса пользователя средствами Win32 API. – М.: Горячая линия – телеком, 2001.
«Бағдарламаларды өңдеудің құрал-жабдықтары» пәні

1. Леффингуаи, Дин, Ундри, Дон. Принципы работы с требованиями к ПО. Унифицированный подход. М., 2012г.

2. У. Боггс, М. Боггс. UML, Rational Rose. М., ЛОРИ, 2010 г.

3. Сэм Канер и др. Тестирования программного обеспечения. Киев, 2010г.

4. С.В. Маклаков BPWin, и ERWin. CASE-разработки информационных систем. - М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2010 - 256 с.

5. Грейди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Джекобсон, Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ - М.: ДМК Пресс, 2010

6. Джим Арлоу, Айла Нейштадт., UML 2 и Унифицированный процесс. Практический объектно-ориентированный анализ и проектирование, 2-ое издание, Символ-Плюс, 2010г.

7. Дж. Рамбо, М. Блаха., UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработка, Питер, 2010г.

8. Мацяшек Лешек А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2.0, 3-е издание, Вильямс, 2010г.

9. Киммел П. UML. Основы визуального анализа и проектирования, НТПресс, 2010г.

10. Ю.Мартин Фаулер. UML. Основы. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования, Символ-Плюс 2011г.

Достарыңызбен бөлісу:

esli-o2-o1-to-o3-o2-o1o2-tom-intellektualnie-sistemi-sistemi-resheniya-problem-albert-aleksandrovich-krasilov.html
esli-posle-razriva-razdela-na-sleduyushem-liste-net-nomera-stranici-neobhodimo.html
esli-pozvolitelno-izobrazit-tyuremnoe-zaklyuchenie-cherez-drugoe-tyuremnoe-zaklyuchenie-to-pozvolitelno-takzhe-izobrazit-lyuboj-dejstvitelno-sushestvuyushij-v-realn-stranica-10.html
esli-prismotretsya-vedomosti-paneyah-ella-19072005-130-str-a4.html
esli-ranshe-ambicioznaya-no-romanticheski-nastroennaya-molodezh-splosh-i-ryadom-stremilas-v-artisti-artistki-to-v-poslednie-neskolko-let-yunoshi-i-devushki.html
esli-roditeli-uchili-svoih-detej-bit-chestnimi-to-oni-virastayut-chestnimi-i-poryadochnimi-lyudmi.html
 • school.bystrickaya.ru/delovaya-ritorika.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zapping-v-tv-i-internet-i-rezultati-vozdejstviya-vliyanie-na-vospriyatie-a-i-ivanenko-sankt-peterburg.html
 • institut.bystrickaya.ru/trebovaniya-k-rezultatam-osvoeniya-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-vipusknik-dolzhen-obladat-sleduyushimi.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razlichie-gorodskih-i-selskih-poselenij-ekonomicheskaya-geografiya-v-sisteme-ekonomicheskogo-obrazovaniya.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/myod-chast-4.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zakon-krasnodarskogo-kraya-ot-21-iyunya-2008-goda-1539-o-merah-po-profilaktike-beznadzornosti-i-pravonarushenij-v-krasnodarskom-krae.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/glava-shestaya-perevod-vasilij-temnov.html
 • spur.bystrickaya.ru/lekciya-uborka-hranenie-transportirovka-i-posleuborochnaya-obrabotka-ovoshej.html
 • desk.bystrickaya.ru/planiruemie-rezultati-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-obuchayushihsya-na-stupeni-nachalnogo-obshego.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/konkretnij-plan-raboti-po-borbe-s-obescvechivaniem-korallov-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/reshenie-po-delu-23-zh2012-07-fevralya-2012-goda-g-chelyabinsk-pr-lenina-59.html
 • assessments.bystrickaya.ru/byulleten-novih-postuplenij-literaturi-za-oktyabr-2011-g.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sovmestno-s-elenoj-minilbaevoj-stranica-4.html
 • shkola.bystrickaya.ru/uchet-raschetov-s-postavshikami-i-pokupatelyami.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chast-1-p-2-st-9-statya-otnosheniya-reguliruemie-grazhdanskim-zakonodatelstvom-statya-osnovnie-nachala-grazhdanskogo.html
 • predmet.bystrickaya.ru/soderzhanie-rabochaya-programma-disciplina-ekonomika-organizacij-predpriyatij-naimenovanie-disciplini-soglasno-uchebnomu-planu.html
 • college.bystrickaya.ru/26-naimenovanie-tem-laboratorno-prakticheskih-zanyatij-ih-soderzhanie.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/avtomatizirovannie-informacionnie-tehnologii-formirovaniya-obrabotki-i-predstavleniya-dannih-v-nalogovoj-sluzhbe-chast-3.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/variant-27-materiali-dlya-podgotovki-k-sessii-studentam-vi-kursa-zaochnogo-obucheniya.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sobranie-deputatov-krasnochetajskogo-rajona-chuvashskoj-respubliki-reshilo-stranica-14.html
 • lesson.bystrickaya.ru/nalogovaya-sistema-davida-rikardo-chast-3.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/pravila-vipolneniya-pismennih-rabot-referatov-i-attestacionnih-rabot.html
 • books.bystrickaya.ru/burchak-f-g-souchastie-socialnie-kriminologicheskie-i-pravovie-problemi-kiev-visha-shkola-1986-208-s.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ocenka-effektivnosti-kapitalnih-vlozhenij-predpriyatiya-na-predpriyatii.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/stroitelnij-sektor-perehod-k-samoregulirovaniyu-opit-stanovleniya-i-perspektivi-razvitiya-organizato.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/razdel-1uperechen-nastolnih-kompyuternih-i-inih-igr-igrushek-i-igrovih-sooruzhenij-dlya-detej.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/v-perspektivi-sprosa-na-rossijskie-energoresursi-i-celi-i-prioriteti-energeticheskoj-strategii-rossii-na-period-do-2020-goda.html
 • gramota.bystrickaya.ru/zevs-v-iliade-ne-predpisivaet-nikakoj-zhestokosti-greki-verili-chto-zevs-molyashij-prisutstvuet-v-neschastnom-kotorij-vzivaet-o-pomoshi.html
 • essay.bystrickaya.ru/biznes-etiasi-pnnen-isasha-drs-tezister.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-fakultativa-obuchenie-i-razvitie-obshechelovecheskih-cennostej.html
 • literature.bystrickaya.ru/dokumentacii-otkritogo-aukciona-v-elektronnoj-forme-poryadok.html
 • nauka.bystrickaya.ru/ukazatel-avtorov-c-chachourina-a123-clark-j81-d-ukazatel-avtorov-17.html
 • shkola.bystrickaya.ru/predstavitelstvo-doverennost-pravovoe-regulirovanie-rabochego-vremeni.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/peshehodnaya-ekskursiya-po-gorodu-kotor.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razrabotka-i-issledovanie-parallelnogo-algoritma-postroeniya-dereva-markirovok-obiknovennoj-seti-petri.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.